ژرف انديشان گلستان
 
قالب وبلاگ
نويسندگان

دانلود نمونه سوال هديه آسمان

از سه درس اول كتاب

سال تحصيلي:95-94 مخصوص دانش آموزانم


ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۴۶:۳۶ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۴۵:۳۶ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)

 

آداب طعام خوردن

اوّل دست و دهان پاك كند ، آن گاه به كنار خوان حاضر آيد و چون بر خوان بنشيند ، دهان فراخ باز نكند و لقمه بزرگ نگيرد ، بلكه اعتدال نگاه دارد و به طعام نظر نكند و طعام نبويد و نگزيند و اگر طعام اندك بود آن را به ديگران اثار كند و در لقمه ي ديگران نظر نكند و پيش از ديگران دست باز نگيرد ، بل اگر سير شده باشد ، تعللي مي آورد تا ديگران نيز فراغ شوند و اگر درميان طعام به آب حاجت افتاد ، به شتاب نخورد و آواز از دهن بيرون نيارد و چون خلال كند ، اگر درميان جمعي بود ، در خلال كردن توقف كند .

در هنگام غذا خوردن ابتدا فرد بايد دست و دهان خود را بشويد و بعد در كناره سفره حاضر شود ، لقمه هاي خود را بزرگ نگيرد تا دهانش را بيش از اندازه باز نكند بلكه لقمه هايش در اندازه متوسط باشد و در غذا به دقت نگاه نكند و غذارا بو نكند و قسمت هاي خوب غذارا تنها براي خودش نگذارد و اگر غذا كم است طوري غذا براي خود بكشد كه به ديگران بيش از او برسد و در لقمه هاي دگران دقيق نشود و قبل از ديگران دست از خوردن بر ندارد حتي اگر سير شده است آرام غذا خوردن را ادامه دهد تا ديگران نيز غذاي خود را تمام كنند اگردر بين غذا خوردن به آب احتياج پيدا كرد ، آب را آهسته بخورد و و هنگام خوردن غذا و نوشيدن آب از دهان خود صدا خارج نكند و اگر خواست از خلال دندان استفاده كند دقت كند كه اين كار را دربين جمع انجام ندهد .
آداب سخن گفتن .
آدمي بايد بسيار نگويد و سخن ديگري به سخن خود ،قطع نكند و چيزي را كه غير از او پرسند ، جواب نگويند .اگر كسي به جواب مشغول شود و او به جوابي بهتر از او قادر باشد ، صب كند تا آن سخن تمام شود . سخني كه به او مي گويند، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد .از غيبت ودروغ گفتن خودداري كند .بايد كه شنيدن او از گفتن او بيش تر بود، از حكيمي پرسيدند كه چراشنيدن تو از گفتن تو زيادت است ؟ 
گفت : زيرا كه مرا دو گوش داده اند ويك زبان ، يعني دو چندان كه مي گويي ، مي شنو .

انسان نبايد زياد سخن بگوييد و سخن ديگران را با حرف خود قطع نكند وجز زماني كه از او چيزي مي پرسند پاسخ ندهد . اگر كسي در حال پاسخ به سوالي است و او جواب را بهتر بلد است صبر كند تا شخص اول صحبت را خود را كامل كند . وقتي چيزي به او مي گويند صبر كند تا سخن گوينده تمام بشود بعد پاسخ بدهد . غبيت نكند و دروغ نگوييد . بايد بيشتر از آنكه حرف مي زند گوش كند . از حكيمي پرسيدند چرا تو بيشتر از آن كه حرف بزني گوش مي كني 
گفت : چون به من دو گوش و يك زبان داده اند و اين به اين معني است كه دوبرابر آن كه حرف ميز ني گوش كن .

دادند دو گوش و يك زبانت ؛ ز آغاز .... يعني كه دو بشنو و يك بيش مگوي 
از ابتداي آفرينشت به تو دو گوش و يك زبان داده اند و اين به آن معني است كه دوبرابر آن مقداري كه حرف ميزني گوش كن .
(خواجه نصيرالدين توسي ، اخلاق ناصري ، با اندكي تغيير )
زيان هاي زبان 
بدان كه آفات زبان بسيار است و زيان هاي آن بيشمار ؛ از اين است كه ثواب خاموشي و فوايد آن بينهايت بود .و هركه خاموشي اختيار كند ، رستگار شود . و از رسول – صلي الله عليه وآله - پرسيدند كه كدام عمل فاضل تر؟زبان از دهان بيرون آورد و انگشت بر آن نهاد ، يعني خاموشي ! و فر مود كه بيشتر خطاهاي فرزندان آدم در زبان وي است . وگفت هر كه به خداي تعالي و به قيامت ايمان دارد ، بايد كه جز از سخن خير نگوييد يا خاموش نشيند .

آگاه باش كه آسيب هاي زبان بسيار است و ضرر هاي آن بي شمار است . به همين دليل است كه ثواب سكوت و فايده ي هاي آن بسيار زياد است .هركسي كه سكوت كند رستگار مي شود . و از پيامبر اكرم - سلام خدا بر او خاندانش – پرسيدند كه چه كاري از همه كار ها بهتر است ؟ زبانش را از دهان بيرون آورد و انگشت خود را بر آن گذاشت ، يعني سكوت و فرمود كه بيشتر اشتباهات انسان ناشي از زبان اوست . گفت هركس كه به خداوند بلند مرتبه و روز قيمات باور داشته باشد بايد كه هميشه سخناني كه مي گوييد راست باشد و يا اينكه سكوت كند . 
(ملّاادهم عزلتي خلخالي ، لطائف المواقف ) 
خود ارزيابي 
1- چند مورد از آداب طعام خوردن را بيان كنيد؟ 
شستن دست دهان قبل ازغذا خوردن . لقمه بزرگ بر نداشتن . بو نكردن غذا . بي صدا غذا خوردن .استفاده نكردن از خلال دندان در جمع .
تمام نكردن غذا قبل از ديگران . اگر غذا كم بود طوري غذا بكشد كه به ديگران بيشتر برسد .
2- چرا كسي كه جواب بهرتي مي داند بايد صبر كند تا پاسخ ديگران تمام شود ؟
چون بايد احترام كسي كه سخن مي گوييد را نگه داشت .
3- چرا بيشتر خطاهاي فرزند آدم در زبان اوست ؟ 
زيرا از قديم گفته زبان كوچك است اما گناهانش بزرگ . گناهاني چون غيبت ، تهمت ، دروغ گويي ،توهين ، خبر چيني و .... با زبان انجام مي شود .
معني ابيات 
شير خدا 
علي آن شير خدا شاه عرب .............. الفتي داشته با اين دل شب 
حضرت علي كه داراي لقب اسدالله است در راه خدا مانند شير شجاع مي جنگيد و در ميان اعراب برترين مرد بود با تاريكي شي انس داشت .
شب زاسرار علي آگاهست ................دل شب محرم سّر الله است .
شب از راز هاي علي آگاهي دارد تاريكي شب محرم رازهاي الهي است 
شب شنفته است مناجات علي ...............جوشش چشمه ي عشق ازلي 
شب دعاها و راز و نياز هاي علي با خداوند را شنيده است كه مانند چشمه اي هميشگي در وجود او مي جوشيده است .
كلماتي چو دُرّ آويزه ي گوش ............ مسجد كوفه هنوز مدهوش 
كلماتي كه آن حضرت را را بايد چون گوش واره به گوش آويزان كرد وهميشه در ذهن داشت كلماتي كه از خوبي آنها هنوز در گوش مسجد كوفه مانده و اورا از خود بي خود كرده .
فجر تا سينه ي آفاق شكافت ......... چشمه بيدار علي ، خفته نيافت .
خورشيد از افق بالا آمد و تا وسط آسمان رسيد و چشم علي همچنان بيدار است و خواب به آن نرسيده است .
ناشناسي كه به تاريكي شب ........ مي برد شام يتيمان عرب .
كسي چهره ي خود را مي پوشاند تا ناشناس بماند وكسي اورا نشانسد و در همان حال براي يتيمان عرب شام به در خانه هايشان مي برد .
عشق بازي كه هم آغوش خطر ........ خفت در خوابگه پبغمبر .
عاشقي كه به عشق الهي خطر كرد و شب به جاي پيغمبر در رختخواب او خوابيد .
آن دم صبح قيامت تاثير................. حلقه ي در ،شد از او دامن گير 
در آن سحر گاه كه به شهادت رسيد و عظمت شهادتش مانند قيامت بود 
حلقه ي در دامن او را گرفت تا به مسجد نرود .
دست در دامن مولا زد در............. كه علي بگذر و از ما مگذر 
در دست به دامان علي شده و از او خواهش كرد كه صرف نظر كن و از من عبور نكن و به مسجد نرو .
شب روان ، مست ولاي تو علي .......... جان عالم به فداي تو علي 
شب زنده داران عبادت كننده بي خود شده ولايت تو هستند .جان همه عالم به فداي تو بشود علي .
بخوان وبينديش 
«سعدي » مي گويد « وقتي به جهل جواني بانگ بر مادرم زدم ، دل آزرده به كنجي نشست و گريان همي گفت : مگر خردي فراموش كردي كه درشتي مي كني » 
سعدي مي گوييد : در جواني از روي ناداني با مادرم بلند صحبت كرد ، مادرم دلش رنجيد و در گوشيه اي نشت و با گريه به من گفت : مگر كودكي خودت رافراموش كردي كه با من بدرفتاري ميكني و با تندي حرف ميزني .
گر از عهد خرديت ياد آمدي .......... كه بيچاره بودي در آغوش من 
چنانچه زمان كودكيت را كه ناتوان بودي و من تو را در آغوش مي گرفتم و مواظبت مي كردم به يادمي آوردي .
نكردي بر اين روز بر من جفا ............. كه تو شير مردي ومن پير زن 
اكنون كه تو مانند شير قوي شدي و من پيرزني ضعيف به من ستم نمي كردي و بامن بد رفتاري نمي كردي .
« محمود پوروهاب ، مرام خوبان » 
معني واژه هاآداب =جمع ادب / خوان =سفره / فراخ =زياد - وسيع /اعتدال =ميانه روي / نظر نكند =نگاه نكند / نگزيند =دست چين نكند – انتخاب نكند / تعلّل =درنگ / ايثار كند =ببخشد / فراغ =آسوده / حاجت =نياز /زيادت =بيشتر / مي شنو =بشنو / آفات =جمع آفت / ثواب = كارخوب / خاموشي =در اينجا سكوت / فوايده = جمع فايده /اختيار كند = انتخاب كند / فاضل تر = برتر / تعالي = بلند مرتبه / الفت =دوستي - انس / مَحرَم = رازدار / ازلي=بي آغاز / دُرّ =مرواريد / آويزه = آويخته / مدهوش =سرگشته/ فجر =طلوع / آفاق =كناره هاي آسمان / خفته =خوابيده/ شب روان =شب زنده داران بر اي عبادت / وِلا =محبت -ولايت/الله اكبر =خدابزرگتر است / ابهت=شكوه - عظمت / شأن = مقام / مقرر داشته =لازم شمرده – تعيين كرده / اُ ف =صداي كه براي ابراز نا رضايتي گفته مي شودمانند آه / بانگ =فرياد / كريمانه = با بخشندگي / پاس =در اينجا به معني سپاس / ارائه =نمايش / تواضع =فروتني / آزرده = رنجيده / خردي =كوچكي / درشتي = تندي كردن /جهل = ناداني / جفا =ستم

 

ادامه مطلب
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۴۴:۳۶ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)

هندوانه يكي از بهترين ميوه‌ها براي تميزي و پاكسازي كليه‌ها و همچنين بهبود سلامت كبد است. به خاطر اينكه ديورتيك (ادرارآور) است و خواص تصفيه‌كنندگي دارد.

شما براي ارتقاي سلامت كليه‌ها و كبدتان چه فكري كرده‌ايد؟ در گام اول لازم است كه سبك زندگي‌تان را بهبود ببخشيد، رژيم غذايي سالمي در پيش بگيريد، نمك و چربي‌هاي مضر را به حداقل برسانيد. ورزش كنيد، سيگار نكشيد و استرس را از خود دور سازيد. علاوه بر اين‌ها ميوه‌هاي مفيدي هم هستند كه براي سلامت كليه‌ها و كبد مفيد هستند كه در اين مطلب به 5 نمونه از آن‌ها اشاره مي‌كنيم. لطفاً با ما همراه باشيد.

هندوانه

 

هندوانه
تصور نمي‌كنم كسي در دنيا از هندوانه بدش بيايد. يك ميوه‌ي آبدار، شيرين و خوشمزه كه روزهاي گرم تابستان را قابل تحمل مي‌كند. مي‌توانيد از آب هندوانه استفاده كنيد و يا اينكه آن را در تركيب سالاد ميوه بريزيد تا بيشتر از خواص آن بهره‌مند شويد.

بايد بدانيد كه هندوانه يكي از بهترين ميوه‌ها براي تميزي و پاكسازي كليه‌ها و همچنين بهبود سلامت كبد است. به خاطر اينكه ديورتيك (ادرارآور) است و خواص تصفيه‌كنندگي دارد. يكي از بهترين روش‌هاي استفاده از هندوانه به منظور ارتقاي سلامت كليه‌ها و كبد استفاده از آب آن است. يادتان باشد كه هميشه از هندوانه‌ي تازه و كاملاً رسيده استفاده كنيد.

بري ها

 

خانواده‌ي بري‌ها
بري‌ها همان توت‌ها و ميوه‌هاي كوچكي مانند تمشك، توت‌فرنگي، بلوبري، مورد و غيره هستند كه خواص فوق‌العاده‌اي دارند.

ميوه‌ي مورد يكي از ميوه‌هاي معروف و پرخاصيت است كه آب آن را بهترين روش طبيعي براي تميزي و پاكسازي مثانه و كليه‌ها مي‌دانند.

به عقيده‌ي محققان اين ميوه همچنين براي بهبود عملكرد كبد مفيد است. به خاطر اينكه اين ميوه‌هاي ريز سرشار از آنتي‌اكسيدان‌ها و تركيبات سم‌زدا هستند. مورد و دوستان بي‌هسته و ريزش براي دفع سموم از بدن و محافظت سلول‌ها از آسيب‌هاي راديكال‌هاي آزاد فوق‌العاده عمل مي‌كنند. اين ميوه‌ها از تجمع باكتري‌ها در مثانه جلوگيري مي‌كنند و تأثير زيادي در سلامت معده و روده‌ها دارند.

ليمو

 

ليموترش
ليموترش يكي از بهترين درمان‌هاي طبيعي موجود است. احتمالاً شما نيز از فوايد نوشيدن آب حاوي ليموترش (به‌صورت ناشتا) زياد شنيده‌ايد. اما آيا مي‌دانيد كه ليموترش براي مراقبت از كبد و كليه‌هايتان نيز مفيد است؟ بايد بدانيد كه ليموترش تصفيه‌كننده‌ي طبيعي بدن است و با هر عامل عفونت‌زايي مقابله مي‌كند.

اگر دچار كبد چرب شده‌ايد به اين ميوه‌ي ترش اعتماد كنيد. ليموترش سرشار از ويتامين‌ها و مواد معدني است كه باعث تقويت كليه‌ها و كبد مي‌شوند. علاوه بر اين ليموترش مي‌تواند به تجزيه‌ي مواد غذايي در معده كمك كرده و به اين ترتيب به هضم راحت غذا نيز كمك كند.


سيب
از خواص سيب هر چه گفته شود باز كم است. فرقي نمي‌كند سيب سبز باشد يا قرمز! اين ميوه‌ي بهشتي براي ارتقاي سلامت كبد و كليه‌ها فوق‌العاده است و قلب نازنين شما را از بيماري‌ها و ناخوشي نجات مي‌دهد. توصيه مي‌كنيم كه هر روز صبح در وعده‌ي صبحانه يك عدد سيب ميل كنيد. يادتان باشد كه سيب را با پوست بخوريد (البته اگر ارگانيك است و يا مطمئن هستيد به آفت‌كش‌ها آلوده نيست). چون بيشترين ميزان فيبر و ويتامين‌هاي اين ميوه در پوست آن قرار دارد.

قرمزترين انگور را انتخاب كنيد. چون حاوي بيشترين ميزان آنتي‌اكسيدان است و در مقايسه با انگور سفيد خواص درماني بيشتري دارد. انگور ديورتيك (ادرارآور) است و به پاكسازي كليه‌ها و همچنين بهبود عملكرد كبدي كمك مي‌كند

سيب باعث كاهش كلسترول بد خون شده و به تنظيم تري گليسيريد بدن كمك مي‌كند و براي عملكرد كبد و كليه‌ها فوق‌العاده است. بهتر است روزانه يك عدد سيب ميل كنيد. يادتان باشد كه آن را با دقت شستشو داده و با پوست ميل كنيد.

انگور

 

انگور قرمز
توصيه مي‌كنيم كه قرمزترين انگور را انتخاب كنيد. چون حاوي بيشترين ميزان آنتي‌اكسيدان است و در مقايسه با انگور سفيد خواص درماني بيشتري دارد. انگور ديورتيك (ادرارآور) است و به پاكسازي كليه‌ها و همچنين بهبود عملكرد كبدي كمك مي‌كند.
اين ميوه‌هاي خوش‌رنگ و خوشمزه سرشار از آنتي‌اكسيدان‌ها، ويتامين‌ها و مواد معدني مختلف هستند كه براي دفع مواد مضر از بدن مناسب هستند. انگور قرمز از 80 درصد آب تشكيل شده است به همين دليل توصيه مي‌شود كه از زمان شروع فصل آن هر روز انگور ميل كنيد.

بهتر است بدانيد كه همانند سيب و گلابي بيشترين خواص انگور در پوست نازك آن گنجانده شده است. توصيه مي‌كنيم براي افزايش مصرف انگور، آن را به غلات صبحانه، ماست يا سالاد و غيره اضافه كنيد و از خواص مفيد آن بهره‌مند شويد.
مي‌توانيد از آب انگور طبيعي نيز استفاده كنيد. اين ميوه حاوي آنتي‌اكسيدان قوي «رسوراترول» است. نتايج پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه اين آنتي‌اكسيدان براي درمان كبد چرب بسيار موثر است.

 

فاطمه مهدي پور

بخش تغذيه و آشپزي تبيان

 

ادامه مطلب
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۴۳:۰۳ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)
 

مركز مشاوره شكوه

 

خواندم اما فراموش كردم. چرا؟

 

شايد براي‌ شما هم اتفاق افتاده باشد كه مطالب خوانده شده را فراموش كنيد و يا آن ها را كامل به ياد نياوريد. اين امر نشان دهنده خواندن ناقص و سطحي درس است."مطالعه‌ي سطحي"، "گذر زمان" و "عدم آرامش" سه عامل اصلي در بروز فراموشي هستند.

چند پيشنهاد براي رفع اين مشكل: 

(بقيه را در ادامه مطلب مطالعه كنيد) 

1-يادداشت نكات مهم درسي و مرور آن‌ها در اوقات مرده (به كمك جعبه‌ي به‌ياد يا لايتنر)

2-نوشتن كليد واژه ها در كنار هر پاراگراف

3-خلاصه كردن مطالب مهم به زبان خود و مرور آن‌ها در نيم ساعت پايان برنامه روزانه ( عزيزانم كه برنامه ريزي درسي گرفته اند، ساعت20 تا 20/30به اين كار اختصاص داده شده )

4-ارزيابي خود با حل سؤالات آزمون‌هاي گذشته.

5-ارتباط برقرار كردن بين مطالب ياد گرفته‌شده و مطالب قبلي

6-استفاده از روش طرخ سوال در ابتداي مطالعه

7-عدم عجله و اضطراب در يادگيري مطالب

 

ادامه مطلب
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۴۱:۰۰ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)
 

مركز مشاوره شكوه اصفهان

چگونه هنگام مطالعه با حواس‌پرتي مقابله كنيم؟

حواس‌پرتي چيزي جز تمايل ذاتي ذهن به درگيري و فعاليت نيست. اما چه كنيم تا در زمان هايي كه احتياج به تمركز داريم، به سراغ مان نيايد؟ 

( به ادامه مطلب مراجعه كنيد )

- تند خواندن

نمي‌گوييم آن‌قدر تند بخوانيد كه هيچ چيزي را نفهميد، بلكه مي‌گوييم سرعت مطالعه‌ي خود را تا آن‌جا افزايش دهيد كه درگيري ذهني مطلوبي ايجاد شود.

- مطالعه‌ي اوليه

مطالعه‌ي اوليه همان كسب اطلاعات ابتدايي است. در مطالعه‌ي اوليه، قصد شما كنجكاو كردن ذهن با گرفتن اطلاعات ساده و كم‌حجم و مقدماتي است.

- سؤال كردن

پيش از مطالعه، با يكي دو سؤال، ذهن خود را هدف‌دار كنيد. وقتي مي‌گوييم هنگام مطالعه مدام از خودتان سؤال كنيد، منظورمان اين است كه پيش از مطالعه، در حين مطالعه و پس از آن، مي‌توانيد از خود بپرسيد.

- نوشتن

هميشه هنگام مطالعه قلم و كاغذ داشته باشيد.

 

ادامه مطلب
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۳۹:۴۳ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)

خطوط موازي

دو خط واقع بر يك صفحه را موازي مي گوييم هر گاه آن دو خط بر هم منطبق باشند و يا هيچ نقطه ي مشتركي نداشته باشند .مانند دو خط1d و2d كه با هم موازيند. به خطوطي موازي مي گوييم كه فاصله ي ان ها در سرتاسر يكسان باشد و ان ها هيچ گاه هم را قطع نكنند .

هر گاه دو خط موازي داشته باشيم و يك خط بيايد و ان دو را قطع كند ان خط مورب نام دارد . خط مورب باعث مي شود تا 8 زاويه به وجود بيايد و اين هر كدام از اين زاويه با توجه به نوعشان در سمت مقابل با هم برابراند . براي مثال در شكل زير :

زواياي ۱و7     ،2با8 ،8و3،۴و7 با هم مساويند

                  

 

خط مورب باعث مي شود تا 8 زاويه به وجود بيايد .بعضي زاويه هاداخل( INTERIOR   ) 

خطو طيعني بين ( BETWEEN   )خطوط

ايجاد شده  وبعضي زاويه ها خارج (  EXTERIOR  ) خطوط  

يعني داخل  ( OUTSIDE ) خطوط ايجاد شده اند.

       

وقتي دو خط موازي نباشند وخطي مورب آنها را قطع كند  ...

 

               وقتي دو خط موازي هستند و خطي مورب اندورا قطع كنند  زاويه هاي متشابه ومساوي ايجاد مي شود..

 

    

زاويه ها ي ايجاد شده عباتند از: 

 ( زاويه هاي متناوب و متشابه  زاويه هاي  داخلي 47 و47  درجه و

زاويه هاي متناوب خارجي133و133 درجه)

زاويه هاي مكمل داخلي وخارجي47 و133 درجه

  به شكل نگاه كنيد.:

 

نكته:  اگر شما حرف (     Z )   را روي خطوط موازي كه يك مورب آن را قطع كرده  رسم كنيد 
گوشه هاي     Z همان زاويه هاي متناوب  خارجي وداخلي    هستند.
        

  به شكل زير نگاه كنيد.:  

توجه:  اگر دقت كنيد   
زاويه هاي متناظر خارجي يك طرف ضلع هستند و ادامه ضلع زاويه2 همان ضلع زاويه 1 هست

همچنين:  ضلع هاي  زاويهاي متناظر بع شكل    حرف انگليسي F هست كه يكي برگردان ديگري است به شكل نگاه كن , 

      

به شكل توجه كنيد.:

 

   دوزاويه مجاور كه با هم در يك راس ويك ضلع مشترك هستند = 180°باشند مكمل همهستند.
     
   (
البته نه در انطباق :منطبق نباشند.)


ادامه مطلب
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۳۸:۲۳ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)
 

هرگاه در مسئله اي بگويند دوچرخ با تسمه به هم وصل شده اند،داريم:

مسافت طي شده چرخ كوچك=مسافت طي شده تسمه روي چرخ بزرگ

فرمول حل اين مسائل:

         محيط چرخ كوچك × تعداد دور چرخ كوچك= محيط چرخ بزرگ × تعداد دور چرخ بزرگ

        اگر در مسئله به جاي محيط قطر  يا شعاع داريم در اين صورت به جاي محيط قطر يا شعاع را مي گذاريم.اما توجه داشته باشيد كه  :  

هر دو طرف يا قطر يا شعاع يا محيط نوشته شود .نمي توان يكطرف باقطر حساب شود وطرف ديگر شعاع  درست محاسبه نمي شود.                                            

                       

اگر قطر دوچرخ مساوي باشد تعداد دور هردو چرخ مساوي است.

 

 

مثال1-دوچرخ يك موتور بايك تسمه به هم مربوط شده اند محيط چرخ كوچك 0/56متر 

 ومحيط چرخ بزرگ1/4متراست اگرچرخ كوچك درهر دقيقه100دور بچرخد چرخ بزرگ جند دور در دقيقه ميچرخد

محيط چرخ كوچك × تعداد دور چرخ كوچك= محيط چرخ بزرگ × تعداد دور چرخ بزرگ
                 0/56×100   =       1/4×......
                           56=   1/4×...
                             40=14   ÷  560

چرخ بزرگ چون داراي محيط بيشتري است در هر دقيقه كمتر از 100 دور مي چرخد.
اما تعداد چرخش آن بستگي به نسبت محيط دو چرخ دارد و برابر است با 56/0 تقسيم بر 4/1 ضربدر 100 كه برابر مي شود با 40 دور

 مثال2=دو چرخ با يك تسمه به هم متصلند شعاع چرخ كوچك 0/6متر است و قطرچرخ بزرگ 150 سانتي متر ميباشد اگر چرخ كوچك 150 دور بزند چرخ بزر گ چند دور خواهد زد .
 قطر چرخ كوچك × تعداد دور چرخ كوچك= قطر چرخ بزرگ × تعداد دور چرخ بزرگ
تبديل واحد                        قطر120 = 60×2                 60 = 0/6 × 100  
                        120×  150 =    150×....
                       18000=   150×....    
1 دور
120 دور
60 دور

مثال 3=  و قطرچرخ بزرگ  دو چرخه 75 سانتي متر ميباشد و قطرچرخ كوچك 50سانتيمتر اگر هنگام حركت  چرخ بزرگ 100 دور بزند چرخ كوچك چند دور خواهد زد ؟.
 قطر چرخ كوچك × تعداد دور چرخ كوچك= قطر چرخ بزرگ × تعداد دور چرخ بزرگ

                        50×  ... =    75×100
                       50×...=   7500
           دور  چرخ كوچك     150=50÷7500


مثال4-دو چرخ كه محيط اولي 45 سانتي متر و چرخ دوم به محيط 27 سانتي متر و روي هر دو ر يك نقطه از محيط علامت گذشته ايم توسظ تسمه اي بهم وصل شده اند و تسمه بدون لغزش برروي چرخ ها آنها را به حركت در مي آورد .چرخ بزرگ چند دور بزند تا براي بار پنجم دو علامت مقابل هم قرار گيرند ؟

حل تمرين 1:

  ب.م.م  45و  27  =  9

ك.م.م =     ب.م.م  ÷  (45×27)

 ك.م.م=                     135 = 9 ÷(45×27)

براي اينكه دو علامت براي اولين بار پس از شروع حركت مقابل هم قرار گيرد هر چرخ بايد 135 سانتي متر حركت كند كه در اين صورت تعداد دورهاي چرخ بزرگ برابر است با:     3= 45÷135

تعداد دورهايي كه چرخ بزرگ بزند تا دو علامت براي پنچمين بار مقابل هم قرار گيرند برابر:   15=  5×3

چرخ دنده‌ها

در ساختار هر وسيله‌ي مكانيكي تعداد زيادي چرخ دنده بكار رفته است. آيا تا به حال فكر كرده ايد كه چرا تعداد چرخ دنده در آن‌ها زياد است؟ مهم‌ترين دليل آن اين است كه همه‌ي اين ابزارها، يك موتور كوچك دارند كه با سرعت بالا مي‌چرخد. اين موتور مي‌تواند توان مورد نياز را تأمين كند، اما گشتاور آن، به اندازه‌ي كافي زياد نيست. مثلاً در يك پيچ گوشتي برقي بايد گشتاور بالا برود تا پيچ گوشتي بتواند پيچ‌ها را سفت كند، ولي موتور گشتاور كمي توليد مي‌كند و در عوض سرعت بالايي دارد. كافيست از چند چرخ دنده استفاده كنيم تا اين مشكل حل شود. كار ديگري كه از چرخ دنده برمي آيد، تغيير جهت چرخش است.

اگر دو چرخ دنده را كه كنار هم قرار دارند با دقت نگاه كنيد، مي‌بينيد كه همواره يكي از آن‌ها ساعتگرد مي‌چرخد و ديگري پادساعتگرد.  

چرخ دنده ها

معمولاً چرخ دنده‌ها براي يكي از كاربردهاي زير استفاده مي‌شوند:

  1. 1. تغيير جهت چرخش
  2. 2. افزايش يا كاهش سرعت چرخش
  3. 3. انتقال حركت دوراني به يك محور ديگر
  4. 4. همزمان سازي حركت دو محور
 

 

موارد 1 و 2 و 3 را مي‌توانيد در مدل سازي `پايين مشاهده كنيد. چرخ‌ها در جهت عكس همديگر مي‌چرخند، چرخ كوچكتر با سرعت بيشتر از چرخ بزرگ مي‌گردد و حركت دوراني از محور چرخ بزرگ به محور چرخ كوچك منتقل مي شود.

قطر چرخ سمت چپ دو برابر چرخ ديگر است. اصطلاحاً گفته مي شود نسبت اين دو چرخ دنده 2:1 (بخوانيد "دو به يك") است. اگر دقت كنيد مي‌بينيد كه هر بار كه چرخ بزرگ يك دور مي‌زند، چرخ كوچك دو دور حول محور خود مي‌چرخد. بنابراين سرعت چرخش دو برابر شده است.

 

 

ادامه مطلب
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۳۶:۲۱ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۳۵:۲۳ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)
 

در جهان ميليون‌ها ماده‌ي شيمياييوجود دارد. بعضي از آنها داراي خاصيت اسيدي و بعضي ديگر داراي خاصيت بازيهستند. اسيدها موادي هستند كه در تركيب با آب يون هيدروژن (+H) آزاد ميكنند. بازها موادي هستند كه در تركيب با آب يون هيدروكسيد (-OH) آزاد ميكنند (آزاد شدن يون دراين گونه واكنش ها تفكيك ناميده مي‌شود).

يونهيدروكسيد آزاد با يون هيدروژن مولكول آب توليد مي كند: H+ + OH- = H2O .
در اين حالت بازها تراكم يون هيدروژن را در محلول كاهش مي دهند. محلولي كهغني از يون‌هاي هيدروژن است را اسيدي و محلولي كه مقدار كمي يون هيدروژندارد را بازي مي نامند. بعضي از اسيدها بصورت جزئي تفكيك مي‌شوند و به آنهااسيد ضعيف مي گويند؛ بعضي ديگر تفكيك كامل دارند و اسيد قوي ناميدهمي‌شوند. بازها هم به همين ترتيب مي‌توانند ضعيف يا قوي باشند.

اسيدها و بازهاي رقيق كه كمتر اشباع هستند فعاليت كمتري در واكنش هادارند. ميزان اسيدي و بازي بودن مواد بوسيله‌ي واحدهاي PH اندازه گيريمي‌شود. شاخص مورد استفاده محدوده‌اي بين 0 تا 14 دارد. موادي كه PH پائين‌تر از 7 دارند اسيد‌، آنهايي كه PH مساوي 7 دارند خنثي و آنهايي كه PH بالاتر از 7 دارند را باز مي‌نامند. موادي كه PH خيلي پايين دارند اسيدقوي و آنهايي كه PH خيلي بالا دارند باز قوي هستند. اسيدها و بازهاي غليظبسيار خورنده و خطرناك هستند.
PH سنجشي براي ميزانتراكم يا غلظت يون هيدروژن در محلول است. از آنجا كه تعداد رقم‌هاي اينكميت بسيار زياد خواهد شد، آن را با لگاريتم در مبناي ده نشان مي‌دهند وچون اين تراكم همواره از 1 كوچك‌تر است لگاريتم هميشه علامت منفي مي‌گيرد وبراي جلوگيري از نوشتن علامت منفي، قرار داد شده كه همواره آن را با علامتمثبت بنويسند (يك علامت منفي به آن اضافه شده). بنابراين PH ،لگاريتم غلظتيون هيدروژن است و آن را اين‌گونه نشان مي دهند: [+PH=-log[H  
 بنابراين هرگاه PH عدد كمتري داشته باشد، غلظت يون هيدروژن بيشتر است.
آب مقطر PH =7 دارد. پس چطور ممكن است كه آب مقطر يون هيدروزن آزاد داشتهباشد؟ اين پديده به علت تفكيك جزئي برخي از مولكول‌هاي آب در اثر آشفتگيگرمايي است (H2O-  H+ + OH). اين يون‌ها بلافاصله به هم مي‌پيوندند ومولكول‌هاي ديگر تفكيك مي‌شوند. به اين ترتيب يك تعادل دائمي در غلظتمولكول‌هاي تفكيك شده وجود دارد

 

 

 اندازه‌گيري PH
موادي وجود دارد كه قابليت تغيير رنگ دربرخورد با محيط‌هاي اسيدي و بازيدارند. اين مواد اصطلاحا «PH indicator» ، يا معرف PH ناميده مي شوند. برايمثال «فنول فتالئين» و «بروموتيمول بلو» استفاده مي‌شود. معمولا براياندازه‌گيري PH از كاغذهاي مخصوص آغشته به معرف استفاده مي كنند. اينكاغذ‌ها وقتي كه در محلول‌هاي اسيدي يا بازي فرو برده مي‌شوند، بلافاصلهدچار تغيير رنگ مي‌شوند. در اين مورد كاغذ ليتموس (يا ترنسل) براي همهشناخته شده است. . امروزه اندازه‌گيري PH بوسيله‌ي ابزارهاي الكترونيكيمثل‌ «PH متر» امكان‌پذير شده است .

كاغذ ليتموس
ليتموس ماده‌اي است كه از گلسنگ‌هاي خاصي بدست مي‌آيد.ليتموس قابليت اينرا دارد كه در مقابل مواد اسيدي به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازي به رنگآبي در آيد. در بسته‌بندي كاغذ ليتموس يك مقياس رنگي وجود دارد كه رنگ كاغذدر PH مورد نظر را نشان مي‌دهد

 


 

استفاده از كاغذ ليتموس:
استفاده از كاغذ ليتموس بسيار ساده است. ابتدا گوشه‌ي انتها‌ي كاغذ را درمايعي كه مي‌خواهيد آزمايش كنيد فرو ببريد و به سرعت خارج كنيد. PH مايع بامقايسه رنگ كاغذ با جدول رنگي يا مقياس در اختيارتان مشخص مي‌شود.

 

 

ادامه مطلب
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ] [ ۰۹:۳۳:۴۲ ] [ مجيد عبداللهيان ]
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب